دو مداره ۱

عملیات نصب پایه زیر خط برق دار شبکه دومداره به روش فرمان از نزدیک.