تک مداره ۳

عملیات نصب پایه زیر خط برقدارشبکه یک مداره به روش فرمان از نزدیک.