تک مداره ۱

عملیات نصب پایه زیر خط برقدار شبکه یک مداره به روش فرمان از نزدیک.