دومداره ۳

عملیات نصب پایه زیر خط برق دارشبکه دومداره به روش فرمان از نزدیک.