عکس های در حین کار ۴

بازدید جناب آقای مهندس خوش خلق از سامانه خط گرم.