عکس های در حین کار ۱

بازدید مسئولین از سامانه خط گرم.