عکس های در حین کار ۳

بازدید مسئولین از ماشین آلات و پرسنل خط گرم.