تک مداره ۲

عملیات نصب پایه زیر خط برقدارشبکه یک مداره به روش فرمان از نزدیک.